Wykroczenie – stan po spożyciu alkoholu od 0,2 do 0,5 promila alkoholu.

Zgodnie z art 87 kodeksu wykroczeń Kto po spożyciu alkoholu prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym podlega karze aresztu lub grzywny w wysokości nie niższej niż 2500 złotych.

Prowadzenie innego pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu może skutkować karą aresztu lub grzywny w wysokości minimum 1000 zł.

W obu przypadkach Sąd orzeka także zakaz prowadzenia pojazdów, a jeśli był to pojazd inny niż mechaniczny dla przykładu rower to Sąd orzeka zakaz prowadzenia określonego rodzaju pojazdu, nawet jeśli do jego prowadzenia nie jest wymagane prawo jazdy.

W art. 87 Kodeksu wykroczeń nie określono górnej granicy kary aresztu ale wynosi ona od 5 do 30 dni, a grzywna może wynieść 5.000 zł, jednakże w przypadku tego wykroczenia maksymalna wysokość to 30.000 zł. Za jazdę po spożyciu alkoholu do września 2022 można było otrzymać 10 punktów karnych, a od września 2022 roku 15 punktów karnych.

Art 87 kodeksu wykroczeń

1.Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,

podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 złotych

1.a. Tej samej karze podlega, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.

2.Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu albo karze grzywny nie niższej niż 1000 złotych.

3.W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

4.W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1a lub 2 można orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż określone w § 1.

Przestępstwo – stan nietrzeźwości powyżej 0,5 promila alkoholu.

W sytuacji gdy kierowca prowadzi pojazd w stanie nietrzeźwości to zgodnie z art 178a kk podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub też pozbawienia wolności do lat 2.

W przypadku przestępstwa wysokość grzywny uzależniona jest od rodzaju zarzucanego czynu, okoliczności jego popełnienia i stanu majątkowego sprawcy. Sąd wymierza grzywnę w wysokości od 10 do 540 stawek dziennych, jedna stawka dzienna wynosi nie mniej niż 10 zł, nie więcej niż 2000 zł.

Kara ograniczenia wolności polega z reguły na wykonywaniu nieodpłatnie kontrolowanej pracy społeczno użytecznej lub w zależności od sytuacji skazanego polega na potrącaniu z jego wynagrodzenia określonej kwoty. Maksymalny wymiar tej kary wynosi 2 lata.

Nadto Sąd obligatoryjnie orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz nakłada obowiązek wpłacenia świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Za jazdę w stanie nietrzeźwości do września 2022 można było otrzymać 10 punktów karnych, a od września 2022 roku 15 punktów karnych.

Istotnym w sprawie jest fakt, iż w razie ponownego skazania za takie samo lub podobne przestępstwo, wymiar kary jest wyższy dotyczy to również wysokości kary grzywny. Oprócz wymienionych wyżej kar Sąd ma możliwość zastosowania określonych w art 39 kk środków karnych. Środki karne to dodatkowe dolegliwości wymierzane sprawcy.

Zastosowana karna w tym środki karne muszą być dostosowane do okoliczności sprawy, właściwości sprawcy, a także rodzaju przestępstwa, jednakże kluczowe znaczenie w tego typu sprawie ma ilość alkoholu jaką wykaże badanie.

Art 178 a kk

§1 .Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.