Jazda pod wpływem alkoholu 0,5 promila to przestępstwo – informacje podstawowe

 

Kierowanie pojazdem  „Jazda” pod wpływem alkoholu od 0,5 promila stanowi przestępstwo, skutkujące odpowiedzialnością karną to jest orzeczeniem przez Sąd grzywny, kary ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 , ale to co dla kierowcy jest najbardziej dotkliwe to obligatoryjnie orzekany w takim przypadku środek zapobiegawczy w postaci    zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Za jazdę pod wpływem alkoholu od 0,5 promila  grozi orzeczenie środka zapobiegawczego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od lat 3 do 15 lat. Wskazać należy, iż 3 lata jest to najniższy wymiar zakazu, jaki w tym przypadku może zostać orzeczony. W uzasadnionych przypadkach może zostać orzeczony  nawet dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Oprócz środka zapobiegawczego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych sąd zasądza świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Stawki tego typu świadczenia to od 5.000,00 zł., maksymalne do  60.000,00 zł.

W przypadku gdy w czasie jazdy pod wpływem alkoholu doszło do powstania szkody to Sąd oprócz , świadczenia na rzecz w/w funduszu możesz zobowiązać sprawcę do naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody w tym np. do zapłaty odszkodowania ii/lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę osobie poszkodowanej. Sąd oprócz w/w środków karnych i kompensacyjnych zobowiązany jest do orzeczenia kary, zgodnie z

art 178A kk. „Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Zaznaczenia wymaga, iż Sąd rozstrzygając tego typy sprawę w uzasadnionych przypadkach nawet gdy kierowca popełni przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu może  zastosować warunkowe umorzenie postępowania, czyli może nie skazywać w orzeczeniu kończącym sprawę kierowcy jadącego pod wpływem alkoholu.

Na czym polega instytucja warunkowego umorzenia postępowania, Sąd przeprowadzając postępowanie stwierdzając winę kierowcy jadącego pod wpływem alkoholu, może wobec niego warunkowo umorzyć postępowanie na okres próby i zastosować wobec sprawcy jedynie środek zapobiegawczy w postaci zakazu prowadzenia pojazdów do lat 2 oraz zasądzić świadczenie pieniężne, nie stosując kar przewidzianych w art 178Akk.  Powyższa instytucja uregulowana jest  w art 66 § 1 kk aby ją Sąd  mógł zastosować konieczne jest spełnienie niżej wymienionych przesłanek wina sprawcy i społeczna szkodliwość czynu będą nie znaczne, okoliczności popełnienia tego czynu nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

Oczywiście takie rozstrzygniecie uzależnione jest od spełnienia w/w przesłanek ale również od praktyki co do tego typu przypadków panującej w Sądzie rozpoznającym sprawę oraz postawy oskarżonego . W przypadku przestępstwa jazdy pod wpływem alkoholu okolicznościami przemawiającymi na korzyść kierowcy będzie np.  wcześniejsza niekaralność, małe natężenie ruchu w miejscu zdarzenia,  niestwarzanie przez kierującego zagrożenia na drodze, nienaganny dotychczas wzorowy tryb życia.

Należy zaznaczyć, iż w sytuacji gdy wynik badania kierowcy na stan alkoholu w jego organizmie jest zbyt wysoki np. wyższy niż 0,9 promila to z praktyki orzeczniczej większości Sadów wynika, iż w takim przypadku skorzystanie przez Sąd z możliwości warunkowego umorzenia postępowania jest zasadniczo trudniejsze.  W takim przypadku należy się liczyć, z rozpoznaniem sprawy w normalnym trybie i orzeczeniem bardziej dotkliwym, w tym również co do środka zapobiegawczego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Jak postępować w sytuacji gdy zatrzymano prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu.

Przede wszystkim nie podejmować żadnych szybkich nie przemyślanych decyzji. Nie działać pod wpływem braku wiedzy o swoich prawach i nieuzasadnionego strachu. Rozsądnym działaniem jest jak najszybsze skontaktowanie się z adwokatem, aby skonsultować z nim sprawę i poprowadzić ją w ramach obowiązującego prawa w sposób najbardziej korzystny dla sprawcy.

Z naszego doświadczenia w prowadzeniu tego typu spraw wynika, iż rozsądne ich prowadzenie przynosi porządane efekty dla ich sprawców.

Adwokat Marian Helta

 

Więcej artykułów znajdziesz na naszym Blogu LINK>.