Rozwód Adwokat Gdańsk

Rozwód – przyczyny, tryb postępowania, informacje podstawowe

Przesłanki rozwodu

Art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazuje na dwie zasadnicze przesłanki rozwodu to jest stan gdy między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia.

 

Co oznacza pojęcie zupełny rozpad pożycia

Przyjmuje się, że w normalnym, prawidłowo funkcjonującym związku małżeńskim, małżonków łączą więź uczuciowa, więź fizyczna i więź gospodarcza.

Gdy wszystkie wskazane wyżej więzi ustaną, a małżonkowie na to się godzą lub celowo jeden bądź oboje dążą do tego bądź nie chcą lub nie potrafią tego zmienić, to przyjmuje się, iż nastąpił zupełny rozpad pożycia.

Zaznaczyć należy, iż zdarzają się sytuacje zupełności rozpadu, nawet mimo istnienia częściowej więzi gospodarczej – np. gdy z konieczności małżonkowie mieszkają razem, ponieważ nie mają możliwości zamieszkać oddzielnie.

Co oznacza trwały rozpad pożycia

Przyjmuje się, iż trwałość rozpadu pożycia ma miejsce w sytuacji, gdy rozpad ten ma charakter ostateczny, nieodwracalny, gdy małżonkowie już do siebie nie wrócą. Sąd ocenia taki stan w ten sposób, iż bazując na swoim doświadczeniu i praktyce w tego typu przypadkach  dojdzie do przekonania, że nie jest już możliwe powrócenie małżonków do wspólnego pożycia.

Przepisy nie określają czasu trwania rozpadu, który pozwalałby na ocenienie go jako „trwałego”. Oczywistym jest, iż im dłużej ma miejsce rozpad pożycia tym istnieje większe prawdopodobieństwo, że ma on charakter trwały.

Gdy opisane wyżej przesłanki wystąpiły i któryś z małżonków chce doprowadzić do rozwiązania małżeństwa przez rozwód to koniecznym jest wystąpienie do Sądu.

Sporządzenie pozwu i wystąpienie do Sądu

Rozwiązania małżeństwa przez rozwód dokonuje właściwy ze względu na miejsce zamieszkania stron sąd okręgowy wydział cywilny. Do Sądu z żądaniem o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód występuje się w formie pisemnej, a pismo, to nazywa się pozwem. Pozew składa się w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami w biurze podawczym sądu lub przesyła się do sądu listem poleconym.

Rozwód Adwokat Gdańsk  cykl artykułów poświęcony sprawom rozwodowym.

Treść pozwu

W pozwie należy wskazać: Sąd do którego pismo jest kierowane, strony postępowania, adresy zamieszkania stron, numer pesel powoda, żądanie tj. o co wnosimy oraz uzasadnienie i dowody na poparcie swoich twierdzeń. W pozwie należy wskazać czy wnosimy o rozwiązanie małżeństwa, bez orzekania o winie, z orzeczeniem wyłącznej winy jednej ze stron lub z winy obojga stron.

Ponadto, pozew może zawierać dodatkowe żądania oprócz rozwiązania małżeństwa np. zasądzenia alimentów na rzecz wspólnych małoletnich dzieci, powierzenia konkretnemu małżonkowi wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnymi dziećmi stron, ustalenia kontaktów z małoletnimi dziećmi stron, ustalenia sposobu korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania, podziału majtku- gdy nie spowoduje to nadmiernego przedłużania postępowania, w praktyce Sąd rozstrzyga o podziale majątku w postępowaniu o rozwód, gdy strony są zgodne co do sposobu jego podziału.

W zależności od okoliczności faktycznych sprawy w pozwie można również wnosić o wydanie postanowienia o zabezpieczeniu na czas trwania procesu np. w zakresie określającym wzajemne obowiązki małżonków do zaspokajania potrzeb rodziny, opieki nad dziećmi oraz sposób korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania.

Do pozwu należy złączyć załączniki takie jak akt małżeństwa, akty urodzenia małoletnich dzieci, zaświadczenie o zarobkach oraz dowody potwierdzające twierdzenia powoda.

Od pozwu należy wnieść opłatę sądową, która wynosi 600 zł. Opłatę tą należy wpłacić na rachunek bankowy Sądu do którego wnosimy pozew, przed złożeniem pozwu i dowód opłaty załączyć do pozwu.

W sytuacji, gdy powód nie posiada środków na uiszczenie opłaty sądowej ma prawo złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych dołączając do niego urzędowy formularz- Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

Z chwilą uprawomocnienia się wyroku o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód dochodzi do ustania wszelkich skutków małżeństwa.

Skutki majątkowe rozowdu

O tym jakie są skutki majątkowe rozwodu dowiesz się w kolejnym wpisie z cyklu Rozwód Adwokat Gdańsk.