Frankowicze – Kredyty Frankowe – informacje o sposobie postępowania

Przed przystąpieniem do rozważania możliwości zakwestionowania zgodności z prawem zawartej umowy kredytowej np. we frankach szwajcarskich CHF, koniecznym jest skompletowanie dokumentacji kredytowej, tj. umowy kredytowej wraz z załącznikami oraz ewentualnymi aneksami, historią spłaty kredytu, historią zmian oprocentowania, o które należy wystąpić do banku. Niektóre Banki udostępniają historię spłaty kredytu w bankowości elektronicznej.

Po analizie dokumentacji kredytowej, w sytuacji gdy ustalimy, że umowa kredytowa narusza obowiązujące prawo, należy wystąpić do Banku, w formie pisemnej, z reklamacją umowy, wskazując jej powody i Nasze żądania. Nadto, gdy ustalimy, że dokonana przez Nas spłata kredytu przewyższa zobowiązanie jakie powinnismy uregulować w Banku to razem z reklamacją należy wystosować wezwanie do zapłaty. Wystąpienie do Banku z reklamacją ma istotne znaczenie, ponieważ w przypadku gdyby Bank nie odpowiedział na nią w terminie, można stwierdzić, że uznał nasze żądanie, a to oznaczałoby koniec sprawy.

Po uzyskaniu od Banku, jak dotychczas z reguły niesatysfakcjonującej odpowiedzi na reklamację możemy sprawę od razu skierować do Sądu  ewentualnie przed tym krokiem możemy zwrócić się do Rzecznika Finansowego z wnioskiem  o przeprowadzenie postępowania interwencyjnego. Na Nasz wniosek rzecznik przeanalizuje umowę kredytową i przedstawi argumenty np. za uznaniem umowy jako nieważnej lub niektórych jej postanowień za abuzywne. W odpowiedzi na pismo RF Bank przedstawi swoje stanowisko w sprawie. Przy czym nie ma obowiązku postępować zgodnie ze stanowiskiem RF. Nawet jeśli Bank nie zmieni swojej decyzji, kredytobiorca przed wystąpieniem do Sądu pozna zastrzeżenia Rzecznika Finansowego do zawartej przez niego umowy kredytowej oraz stanowisko Banku. Co istotnie takie postępowanie jest bezpłatne. Przy braku współpracy po stronie Banku, można złożyć do RF wniosek o postępowanie polubowne (koszt.50 zł). Skuteczne złożenie wniosku do RF o postępowanie polubowne przerwie bieg przedawnienia dochodzonego roszczenia.

Gdy Bank dalej nie będzie zainteresowany polubownym zakończeniem sprawy w tym np. zawarciem ugody, do tej pory Banki najczęściej nie chcą iść na rękę kredytobiorcom – w takiej sytuacji pozostaje wystąpienie na drogę sądową. Zarówno przed wystąpieniem na drogę sądową jak radzi RPO, warto zwrócić się do RF albo prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wydanie przez te organy tzw. istotnego poglądu. To opinia o charakterze pomocniczym, która co prawda nie jest wiążąca dla sądu, ale w uzasadnieniu orzeczenia sąd musi się ustosunkować do przedstawionych argumentów, a więc i do takiego istotnego poglądu w/w organów, które w ostatnim czasie są z reguły pozytywne dla kredytobiorców.

Istotne znaczenie dla Naszego żądania, w kontekście przedawnienia roszczenia ma chwila podjęcia decyzji o podjecie kroków prawnych w sprawie tzw. kredytu frankowego.  Termin przedawnienia w tego typu sprawach wynosi 10 lub 6 lat, jego bieg rozpoczyna się od daty płatności poszczególnej raty, dla każdej osobno. Przy ratach płaconych do 8 lipca 2018 r. to 10 lat od pobrania konkretnej raty, a przy ratach płaconych od 9 lipca 2018 r., a zatem po nowelizacji skracającej terminy przedawnień do 6 lat od pobrania raty. Większość kredytów Frankowicze zaciągnęli w 2007 i 2008 roku. Tak więc dla rat zapłaconych w 2007 i 2008 roku termin na dochodzenie roszczeń już minął. Można jednak dochodzić roszczeń co do pozostałych rat .

Zgodnie z art. 13 a Ustawy o kosztach Sądowych w sprawach cywilnych
w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych od strony będącej konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rodzinne przy wartości przedmiotu sporu wynoszącej ponad 20 000 złotych opłata od pozwu jest stała i wynosi 1000 złotych, w pozostałych przypadkach opłata od pozwu jest stosunkowa i stanowi 5% wartości przedmiotu sporu.

Sprawy dotyczące kredytów frankowych, są sprawami o znaczniej skali trudności, jak dotychczas jeszcze  o nieustalonym jednolitym orzecznictwie sądowym. Istotnym dla Frankowiczów niewątpliwie jest zapadłe trzeciego październiku 2019 roku orzeczenie TSUE C- 260/18 w sprawie Państwa Dziubak jednakże to orzecznictwo Sądów polskich jakie ukształtuje się po w/w orzeczeniu TSUE będzie miało kluczowe znaczenie dla rozstrzygania sporów tzw. Frankowiczów z Bankami.

Adwokat Marian Helta

Więcej artykułów znajdziesz na naszym Blogu LINK>.